На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину.

На крају 2022. године, тачније на дан 31. децембра 2022. године, укупно остварена средства буџета са средствима из додатних прихода (текући приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година) износе 40.501.429.898,76 динара, што чини 98,5% годишњег плана, док укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања износе 36.621.457.039,18 динара или 89,07% годишњег плана – речено је на седници и образложено да мањи проценат реализације расхода и издатака указује да неки од планираних пројеката и активности нису остварени у жељеном обиму.

У структури укупно остварених средстава буџета, највеће учешће имају текући приходи и остварени су у износу од 32.249.937.481,87 динара и већи су за 0,7% од планираних. Више од две трећине текућих прихода, тачније 69,6%, чине порези и укупно су остварени у износу од 22.454.416.770,35 динара. Ову групу пореза чине порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези – наглашено је приликом образлагања.

Расходи и издаци планирани из извора буџетских средстава Града Новог Сада (значи и из пренетих неутрошених средстава из ранијих година) у укупном износу од 40.798.855.131,15 динара, извршени су у износу од 36.520.080.841,29 динара, и чине 89,5% планираних средстава, док расходи и издаци планирани из додатних прихода корисника (са пренетим суфицитом ових средстава), у укупном износу од 316.759.003,40 динара, извршени су у износу од 101.376.197,89 динара, што је 32% планираних расхода и издатака, када су додатна средства корисника буџета у питању. Посматрајући структуру укупно утрошених средстава (и из средстава буџета Града Новог Сада и из додатних прихода корисника), укупна капитална потрошња износи 12.131.400.191,21 динара. За издатке за нефинансијску имовину утрошено је 10.024.744.490,73 динара, за капиталне субвенције износ од 1.333.213.978,92 динара, док за расходе за капиталне дотације и трансфере осталим нивоима власти утрошен је износ од 773.441.721,56 динара.

Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину прихваћен је већином гласова и биће упућен на наредну седницу Скупштине Града на усвајање.