На данашњој седници Савета за економски развој Града разматран је Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2023. годину.

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2023. годину детаљније су сагледане могућности Града Новог Сада и дефинисане стратешке смернице и у складу са тим, припремљен је одговарајући сет мера подршке – речено је на седници.

Истовремено, формат и опсег мера јасно дефинише приоритетна подручја деловања локалног програма и осликава територијалне специфичности и потребе, водећи рачуна о правилној класификацији мера подршке руралног развоја и мера посебних подстицаја. Програм подршке јасно утврђује елементе који дефинишу мере подршке, циљеве које треба достићи, очекиване резултате и индикаторе. Средства за реализацију Програма подршке планирана су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину у укупном износу од 69.996.000,00 динара – наведено је у образложењу.

Мере предвиђене Прогамом подршке cу: Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде, Осигурањс усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, Органска производња – Садни и семенски материјал дозвољен за употребу у органској производњи, контрола и сертификација и друге инвестиције које се односе на органску производњу, а део су свих осталих мера руралног развоја, Подршка младима у руралним подручјима, Економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла – подршка за заштиту географског порекла производа и Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју – информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања.

Чланови Савета једногласно су прихватили предложени Програм који ће бити прослеђен на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.