Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (локалитет намењен вишепородичном становању уз Институтски пут у Сремској Каменици).

Овим Предлогом одлуке обухватиће се подручје на сремској страни града, у Катастарској општини Сремска Каменица површине 2,49 ha. Обухваћени простор је омеђен Институтским путем са источне стране, Улицом Николе Вујића са северне стране и новопланираним улицама са јужне стране.

Генералним урбанистичким планом града Новог Сада до 2030. године, обухваhени простор je планиран за стамбени комплекс у оквиру општеградског центара, где су могуће стамбене и пословне намене, садржаји културе, органи управе, садржаји образовања, здравства и социјалне заштите.

 Циљ израде одлуке о изменама и допунама Плана је преиспитивање важећег решења и његово усклађивање са плановима вишег реда, односно са Генералним урбанистичким планом Града Новог Сада до 2030. године.

Прихваћени Предлог одлуке биће прослеђен на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.