На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици разматрани су и прихваћени Предлог одлуке о стамбеном збрињавању на територији Града Новог Сада као вид стамбене подршке и Двогодишњи извештај о реализацији Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду за период 2021-2022. године.

Предлогом одлуке уређено је да је корисник стамбеног збрињавања лице које је држављанин Републике Србије и има пребивалиште на територији Града, а које је без стана, односно без одговарајућег стана у смислу Закона и које не може сопственим средствима да реши стамбену потребу по тржишним условима за себе и своје породично домаћинство, и то: бескућник, лице чији је стан или породична кућа оштећена или уништена услед елементарне или друге непогоде, лице чијем је стану или породичној кући услед дотрајалости или већег оштећења угрожена стабилност тако да представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја и које из ових разлога остварује право на нужни смештај у складу са Законом којим се уређује изградња објеката, лице које је као жртва породичног насиља напустило своје породично домаћинство и нема средстава да самостално реши своју стамбену потребу. Такође је уређено да се наведена лица стамбено збрињавају заједно са члановима свог породичног домаћинства, који су наведени у поднетом захтеву за остваривање овог вида стамбене подршке – речено је на седници.

Предлогом одлуке уређено је да се стамбено збрињавање корисника врши у стамбене јединице које су за ту намену опредељене актом Градског већа Града Новог Сада, на предлог Градске управе за имовину и имовинско-правне послове као и да је поступак стамбеног збрињавања хитан и да га спроводи Комисија за спровођење поступка стамбеног збрињавања, коју образује и именује Градско веће Града Новог Сада, а да се захтев за стамбено збрињавање подноси Комисији путем Центра за социјални рад Града Новог Сада.

Такође, уређено је и да трошкове коришћења стамбене јединице у оквиру стамбеног збрињавања (за утрошену електричну енергију, грејање, воду и др.) сноси корисник стамбеног збрињавања уколико има приходе веће од нивоа социјалне сигурности утврђене законом, из дела прихода изнад нивоа социјалне сигурности, сразмерно делу трошкова становања, као и да се наведени трошкови за корисника стамбеног збрињавања који има приходе мање од нивоа социјалне сигурности утврђене Законом обезбеђују у буџету Града.

Приликом разматрања Двогодишњег извештаја о реализацији Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду за период 2021-2022. године речено је да Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња за Град Нови Сад, за период од 2021. до 2022. године дефинише основне правце деловања Града у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња као и конкретне мере и активности којима се настоји побољшати положај и квалитет живота припадника ромске заједнице, уз јасне механизме помођу којих се може пратити остваривање постављених циљева. ЛАП представља део континуираног напора који Град чини током низа година са основним циљем смањења јаза који постоји између Рома и Ромкиња и осталих становника града, а његова израда реализована је у оквиру пројекта „Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији”, фаза 3, који се финансира средствима донације Швајцарске Конфедерације путем Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).