Данас је одржана XL седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. План генералне регулације пијаце у Футогу са компатибилним наменама

2. План детаљне регулације радне зоне „Север II“ у Новом Саду

3. План детаљне регулације „Мали До“ у Сремској Каменици

4. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 22)

5. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 на административном подручју града Новог Сада (локалитет станице за снабдевање горивом „Парагово“)

6. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Адица у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 2563/11 и 2564/1 КО Ветерник)

7. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (промена стратегије снабдевања топлотном енергијом)

8. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације линијског центра дуж Улице цара Лазара у Футогу (локалитет на парцели број 5468 КО Футог)

9. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Мишелука II у Новом Саду

10. Одлука о управљању јавним паркиралиштима на  територији Града Новог Сада

11. Одлука о стамбеном збрињавању на територији Града Новог Сада као вид стамбене подршке

12. Двогодишњи извештај о реализацији Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду за период 2021-2022. године

13. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2022. години за период јануар – децембар 2022. године

14. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2022. годину

15. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године

16. Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања  за 2022. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године

17. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године

18. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године

19. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, за период I-XII 2022. године

20. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године

21. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину

22. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године

23. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године

24. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада на територији Града Новог Сада за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године

25. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за мобилну станицу за претовар отпада за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године

26. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2022. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године

27. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године

28. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за 2022. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

29. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину са Финансијским извештајем  Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину

30. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину са Финансијским извештајима Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину

31. Решење о давању сагласности на Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину

32. Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2022. годину

33. Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31. децембар 2022. године Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији, број: 10/2023 од 15. марта 2023. године

34. Локални план управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2023-2032. године

35. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2023. годину

36. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину

37. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад о расподели добити за 2022. годину

38. Одлука о постављању спомен-плоче др Михалу Марчоку у Кисачу

39. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче др Михалу Марчоку у Кисачу

40. Решења Комисије за називе делова насељених места

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Споменка Гостића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Вељка Раденовића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Бранислава Црнчевића)

– Решење о давању назива улици у Руменки (Улица Небојше Глоговца)

41. Решење о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

42. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о разрешењу три члана Школског одбора Основне школе „Душан Радовић“, Нови Сад

– Решење о именовању три члана Школског одбора Основне школе „Душан Радовић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе „Милева Марић – Ајнштајн“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Поповић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Људовит Штур“, Кисач

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад

– Решење о именовању два члана Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Васа Стајић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Ђура Даничић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „22. август“, Буковац

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче др Михалу Марчоку у Кисачу