• 4. децембра 2023.
 • 09:00
 • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:

 1. Предлог плана генералне регулације мреже система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада,
 2. Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (локалитет намењен вишепородичном становању уз Институтски пут у Сремској Каменици),
 3. Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет североисточно од Улице Филипа Вишњића),
 4. Предлог плана детаљне регулације „Буковачки пут II“ у Петроварадину,
 5. Предлог плана детаљне регулације породичног становања источно од Буковачког пута и дела подручја „Ширине I“ у Петроварадину,
 6. Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Љермонтова број 4),
 7. Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду (локалитет на парцели број 3657 КО Нови Сад II и др.),
 8. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет између улица Венизелосове и Филипа Вишњића),
 9. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитету верског комплекса),
 10. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (усклађивање са плановима вишег реда и др.),
 11. Предлог одлуке о Програму стамбене подршке доделом станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у Улици Кисачка број 55.,
 12. Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводини за потребе Универзитета у Новом Саду – Академија уметности Нови Сад, без накнаде,
 13. Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности за 2024. годину, које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада,
 14. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. септембар 2023. године,
 15. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2023. годину.