Данас је одржана VI седница Скупштине Града Новог Сада, на којој се усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Стратегија културног развоја Града Новог Сада за период 2016-2026. године

2. Одлука о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар – децембар 2016. године

3. Одлука о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2016/2017. годину

4. Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

5. Одлука о изменама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене

6. План детаљне регулације Шумске улице у Новом Саду

7. План детаљне регулације центра Сремске Каменице

8. План детаљне регулације Мали Београд – Велики рит II у Новом Саду

9. План детаљне регулације Транџамента у Петровардину

10. План детаљне регулације кабла 110 kV ТС „Нови Сад 5“ – ТС „Нови Сад 7“

11. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за породично становање, потес Шевињак у Лединцима

12. Одлука о изради плана детаљне регулације Телепа у Новом Саду

13. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за породично становање у Руменки

14. Одлука о изради плана детаљне регулације дела простора за пословање у Кисачу

15. Одлука о изради плана детаљне регулације дела центра у Ветернику

16. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду

17. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду

18. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације општестамбене зоне између улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду

19. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду (локалитет уз Улицу Лазе Лазаревића)

20. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Подбаре у
Новом Саду

21. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о расподели добити за 2015. годину

22. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад о расподели добити за 2015. годину

23. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад о расподели добити за 2015. годину

24. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад о расподели добити за 2015. годину

25. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад о расподели добити за 2015. годину

26. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад о расподели добити за 2015. годину

27. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад о расподели добити за 2015. годину

28. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад о расподели добити за 2015. годину

29. Решење о давању претходне сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

30. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о отказивању неискоришћеног дела зајма намењеног Програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза IV“

31. Закључак поводом Извештај поводом захтева за давање аутентичног тумачења члана 44. став 2. Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 69/14, 55/15 и 60/15)

32. Закључак у вези са уступањем права на коришћење покретних ствари Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Полицијској управи у Новом Саду

33. Закључак поводом Информације поводом захтева НИС А.Д. Нови Сад Дирекција за управљање имовином за давање сагласности за извођење радова на санацији система кондензата

34. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања