Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања данас су разматрали и већином гласова прихватили Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара, Предлог плана детаљне регулације центра Каћа, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела радне зоне јужно од Државног пута IБ-12 у Каћу, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Футошка улица број 97) и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем.

Планом генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара је подручје намењено за спортски парк, као површина јавне намене. Овом Одлуком о изменама и допунама Плана планира се промена намене обухваћеног подручја у намену „спортски центар“ при чему се он планира као површина осталих намена, а не као површина јавне намене, чиме ће се омогућити изградња објеката спортског карактера са пратећим садржајима на овом локалитету који обухвата површину од 1,14 хектара.

Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем обухвата четири локалитета и то: реализација изградње предшколске установе у Ораховој улици у две фазе, затим планирано је проширење источне регулације Сентандрејског пута у две фазе, реализација планираних породичних објеката уз Улицу Паје Крстића и заустављање даље бесправне градње на предметном локалитету и на неизграђеном и неуређеном простору од 9,9 хектара планира се комплекс расадника и помоћни простори са пратећим садржајима. Тиме би се обезбедили адекватни услови за функционисање ЈКП „Градско зеленило“, а такође би се формирали и атрактивни садржаји за одмор и рекреацију свих корисника у окружењу, што би у великој мери утицало на подизање квалитета услова живота на овом подручју.