Данас је одржана XI седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Оставка Милорада Мирчића на функцију одборника у Скупштини Града Новог Сада

2. Потврђивање мандата одборника Скупштине Града Новог Сада са Изборне листе Др Војислав Шешељ-Српска радикална странка

3. Oдлукa о изменама и допуни Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину

4. Oдлукa о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства за делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга

5. Oдлукa о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину

6. Oдлукa о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2016. години

7. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2016. годину

8. Одлука о изменама Одлуке о Програму мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2016. годину

9. Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

10. Одлука о изменама Одлуке о уређењу Града Новог Сада

11. Одлука о изменама Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада

12. Одлука о изменама Одлуке о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Града Новог Сада за потребе уређења површина јавне намене

13. Одлука о изменама Одлуке о одређивању органа надлежног за одлучивање о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада

14. Одлука о изменама Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина

15. Одлука о изменама Одлуке о градским административним таксама

16. Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

17. Одлука о изменама Одлуке о раскопавању површина јавне намене

18. Одлука о изменама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада

19. Одлука о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада

20. Одлука о изменама Одлуке о такси превозу путника

21. Одлука о изменама и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом Саду

22. Одлука о изменама Одлуке о начину реализације средстава Аутономне Покрајине Војводине у вези са наставком радова на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

23. Одлука о изменама Одлуке о предузимању активности у циљу реализације дочека Нове године

24. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду

25. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду

26. План детаљне регулације центра Каћа

27. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Футошка улица број 97)

28. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела радне зоне јужно од Државног пута IБ-12 у Каћу

29. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину

30. Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2016. годину

31. Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину

32. Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2016. годину

33. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину

34. Одлука о изменама Одлуке о Програму изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду за 2016. годину

35. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину

36. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2016. годину

37. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Културног центра Новог  Сада, Нови Сад за 2016. годину

38. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2016. годину

39. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2016. годину

40. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2016. годину

41. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад  за 2016. годину

42. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад за 2016. годину

43. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог за 2016. годину

44. Решење о образовању и именовању Комисије за израду Нацрта одлуке о изгледу и употреби грба, заставе и назива Града Новог Сада

45. Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације

46. Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

47. Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

48. Закључак о Анализи „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2015. године“ Института за јавно здравље Војводине

49. Извештај о реализацији Програма изградње објекта у циљу реализације инвестиционог пројекта Lear Corporation D.O.O. Beograd – Stari Grad

50. Закључак о давању на привремено коришћење покретне ствари Општини Липљан за потребе Дома здравља Доња Гуштерицa

51. Решење о престанку дужности заменика члана и именовање заменице члана Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе „Александар Вучић  – Србија побеђује“

52. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о постављењу заменика Градског правобраниоца (Срђан Петрић)

– Решење о постављењу заменика Градског правобраниоца (Маријан Петровић)

– Решење о постављењу заменика Градског правобраниоца (Дијана Ћук)

– Решење о постављењу заменика Градског правобраниоца (Милена Ждралић)

– Решење о постављењу заменика Градског правобраниоца (Радомир Грандић)

– Решење о постављењу заменика Градског правобраниоца (Миланка Продић)