Чланице и чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници разматрали су и већином гласова прихватили Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник. Подручје обухваћено изменама и допунама овог плана генералне регулације је површине од 3,5 хектара, налази се у северном делу Ветерника на катастарским парцелама 3007, 3008, 3009, 3010 и ради се о грађевинским парцелама.

Савет је усвојио и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду, (локалитет на парцели: 8550/1 К.О. Нови Сад I). Предлог одлуке је потекао од приватне инцијативе и односи се на део простора уз новоизграђени Архив Града Новог Сада, улица Филипа Вишњића и задржава се намена општи градски центар.

Оба предлога биће разматрана на следећој седници Скупштине Града Новог Сада.