Данас је одржана XVII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Извештај Заштитника грађана Града Новог Сада за 2016. годину

2. Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу Града Новог Сада

3. Одлука о равноправности полова Града Новог Сада

4. Одлука o начину, поступку и критеријумима за успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Града Новог Сада

5. Одлука о одређивању органа надлежног за одлучивање о располагању покретним стварима у јавној својини Града Новог Сада

6. Одлука о поверавању послова вршења инжењерских делатности ЈКП “Информатика” Нови Сад

7. Одлука о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75

8. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник

9. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на парцели: 8550/1 К.О. Нови Сад I)

10. Одлука о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и Општине Крф, Република Грчка

11. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче Милици Томић у Новом Саду

12. Одлука о измени Одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом “ДЕС” ДОО, Нови Сад

13. Програм спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину

14. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2017. годину

15. Измена Плана одржавања седница Скупштине Града Новог Сада у 2017. години

16. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад

17. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Предлог решења о разрешењу члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Предлог решења о именовању члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Предлог решења о разрешењу чланице Школског одбора Основне школе “Јожеф Атила”, Нови Сад

– Предлог решења о разрешењу члана Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика, Футог

– Предлог решења о разрешењу чланице Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић”, Каћ