Данас је одржана XXVII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. План детаљне регулације простора за породично становање између Улице царице Милице и примарног насипа у Футогу

2. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (локалитет резервоар)

3. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет уз Хотел „Нови Сад“)

4. Одлука о изради Плана детаљне регулације Кип у Сремској Каменици

5. Одлука о изради Плана детаљне регулације Мишелука III у Новом Саду

6. Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне „Север II“ у Новом Саду

7. Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне „Север IV“ у Новом Саду

8. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику)

9. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације становања „Авијатичарко насеље“ у Новом Саду (локалитет на парцели број 3392/40 КО Нови Сад I)

10. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Мали Београд – Велики рит II у Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића)

11. Одлука о изменама Одлуке о управљању кејом у Граду Новом Саду

12. Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању пијаца

13. Одлука о допуни Одлуке о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе

14. Одлука о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу Грађевинског предузећа Мостоградња АД, Београд и отпису дуга овом привредном друштву у поступку приватизације

15. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад о процени вредности капитала

16. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Стамбене агенције Града Новог Сада

17. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада и развоја Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2017. годину

18. Закључак о Анализи „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2016. године“ Института за јавно здравље Војводине

19. Решење о разрешењу и именовању заменика члана Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе „Доста је било“

20. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора „Новосадског позоришта –  Újvidéki Színház“, Нови Сад

– Решење о разрешењу чланице Управног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о именовању члана Управног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о именовању члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председнице и чланице Надзорног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању председника и чланице Надзорног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о првом именовању чланице Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању три члана Школског одбора Основне школе „Јован Дучић“, Петроварадин

– Решење о разрешењу чланице Школског одбора Основне школе „Вељко Влаховић“, Нови Сад – Шангај

– Решење о именовању чланице Школског одбора Основне школе „Вељко Влаховић“, Нови Сад – Шангај

– Решење о разрешењу и избору члана Комисије за односе са верским заједницама

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Поповић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана и именовању чланице Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра „Руменка“, Руменка