На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је и већином гласова прихваћен Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2017. године.

У Извештају се констатује да су приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, у посматраном периоду, остварени у износу од 18.711.848.207,00 динара, што представља 73,7% планираних средстава на годишњем нивоу, односно 98,1% планираних средстава буџета, према плановима за извршење буџета за период јануар-септембар 2017. године.

Укупни расходи и издаци буџета, финансирани из свих извора средстава из буџета, извршени су у износу од 10.052.233.743,84 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду и који чини 39,6% планираних расхода и издатака за целу годину, а 52,7% у односу на планове за извршење буџета за период јануар-септембар 2017. године.

Одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су, јер је због процедуралних разлога, реализација створених обавеза, по поднетим захтевима на крају извештајног периода, уследила по завршетку тог периода. Такође и због тога што сви планирани расходи у том времену нису могли да се реализују до краја тог периода због утврђених рокова у којима се извршавају, односно, до 5-ог односно 20-ог у месецу за претходни месец (плате и комунални трошкови), а за одређене расходе  због започетог, а недовршеног поступка јавне набавке и поступања у складу са уговореном динамиком извођења радова и спровођења плаћања до краја извештајног периода.