Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Новог Сада и упутили га Скупштини града на разматрање.

Према Предлогу одлуке, под кућним редом подразумевају се права и обавезе станара зграде у циљу несметаног становања и правилног коришћења стамбеног и стамбено-пословног простора у згради, заједничких делова зграде, заједнички ограђених простора који припадају згради, коришћења, употребе и чувања од оштећења заједничких инсталација, опреме и уређаја зграде, и одржавања чистоће, реда и мира у згради. Овом одлуком такође се одређује и дозвољени ниво буке у коришћењу посебних делова зграде (стан, пословни простор, гаража, гаражно место или гаражни бокс), као и услови под којима се могу обављати одређене привредне делатности у згради, како се станарима не би реметио мир у коришћењу станова и других делова зграде. Како је наведено у Предлогу одлуке, о кућном реду у згради дужни су да се старају станари и органи стамбене заједнице: скупштина стамбене заједнице и управник стамбене заједнице.

Овом одлуком дефинише се време дневног и ноћног одмора, потом коришћење посебних и заједничких делова зграде, коришћење заједничких инсталација, опреме и уређаја, а дефинисане су и казнене одредбе.

Чланови Савета на данашњој седници прихватили си и Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину, као и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2018. годину.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине Града Новог Сада у среду, 27. децембра.