Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања већином гласова прихватили су на данашњој седници Предлог плана детаљне регулације Радне зоне јужно од пруге у Футогу и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Предлогу овог плана, подручје обухваћено планом налази се у оквиру целине претежно намењене радним зонама и заштитном зеленилу. То је простор који је претежно намењен секундарним (индустријским погонима, грађевинарству и слично) и терцијарним делатностима (производном и услужном занатству, трговини, угоститељству и друго). За постојећи комплекс фабрике “Милан Видак” предвиђа се ревитализација постојећих и увођење нових прерађивачких капацитета, уз могућност поделе на више мањих независних комплекса. У оквиру радних зона, како је наведено у Предлогу плана, у овој урбанистичкој целини могуће је планирати и просторе намењене стовариштима и складиштима. Остатак простора намењен је за заштитно зеленило, мелиоративне канале и саобраћајне површине (друмски и железнички саобраћај). У оквиру железничког подручја налази се и железничка станица Футог.

На данашњој седници чланови и чланице Савета већином гласова су проихватили и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на парцели 8550/1 КО Нови Сад I) и такође га упутили Скупштини града на разматрање.

Ова два предлога наћи ће се пред одборницима и одборницама на наредној седници Скупштине Града Новог Сада.