На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је Предлог одлуке о смањењу задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

Одлуком Скупштине Града Новог Сада о задуживању Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода, одобрено је да се Град задужи на домаћем финансијском тржишту у износу од 3.500.000.000,00 динара, ради финансирања капиталних инвестиционих расхода, узимањем кредита или емитовањем хартија од вредности – обвезница. У складу са поменутом Одлуком, издавањем I и II емисије обвезница остварена су примања од домаћих задуживања у износу од 3.118.933.831,59 динара и у том износу су пренета на рачун, тада JP “Завод за изградњу града” Нови Сад, у циљу реализације инвестиционих пројеката и то изградње другог дела Булевара Европе од Руменачког пута до ауто–пута Е–75 и изградње канализационе мреже на територији Града Новог Сада. Преостали износ од 381.066.168,41 динара (разлика од укупно утврђеног износа за задуживање 3,5 милијарди динара и реализованог износа издавањем I и II емисије обвезница), планиран је како у буџетима Града за претходне године, тако и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину као примање од домаћих задуживања за изградњу пречистача отпадних вода у насељу Бегеч и изградњу канализације отпадних вода у делу насеље Ветерник.

С обзиром на то да планирано задуживање од 381.066.168,41 динара до сада није реализовано, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције доставила је Градској управи за финансије Предлог измене финансијског плана за 2018. годину као и Предлог за покретање обуставе даљег задуживања Града Новог Сада где је наведено да ова управа има намеру да уместо из средстава задуживања, изградњу пречистача отпадних вода у насељу Бегеч и изградњу канализације отпадних вода у делу насеље Ветерник, финансира из прихода од продаје нефинансијске имовине.

Сходно томе, неопходно је да Скупштина града донесе Одлуку о смањењу задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода, а Савет за буџет и финансије је прихватио овај предлог одлуке.