Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници прихватили су већином гласова Предлог решења о давању сагласности на коначни Нацрт уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга, са прилозима који чине његов саставни део и Предлог уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу “Стан НС” Д.О.О. Нови Сад и упутили их Скупштини града на разматрање.

На данашњој седници већином гласова прихваћен је Предлог одлуке о измени Одлуке о финансирању Програма стамбене подршке Града Новог Сада у 2018. години, потом Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину. Чланови Савета прихватили су већином гласова предлоге планова детаљне регулације Детелинара III у Новом Саду, као и дела Државног пута IБ-12 у Каћу, потом предлог одлука о изменама и допунама Плана Плана детаљне регулације становања “Авијатичарско насеље” у Новом Саду (локалитет на парцели број 3392/40 К.О. Нови Сад I), Плана детаљне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду (локалитет уз Улицу сестара Нинковић) и Плана детаљне регулације Мали Београд – Велики рит II у Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића).

Већином гласова прихваћени су и предлози одлука о изради плана детаљне регулације центра Руменке, плана детаљне регулације Карагаче у Петроварадину, плана детаљне регулације зоне мале привреде у Футогу, плана детаљне регулације Ветерничке рампе у Новом Саду и плана детаљне регулације Аеродрома “Нови Сад – Ченеј” у Новом Саду. Савет је већином гласова прихватио Предлог одлуке о изради плана генералне регулације мреже пијаца са избором локације за велетржницу у Новом Саду и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Расадник), као и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Основној школи “Петефи Шандор” Нови Сад, потом Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Основној школи “Светозар Марковић Тоза” Нови Сад, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Основној музичкој школи “Јосип Славенски” Нови Сад и Предлог решења о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Сада и Еркер инжењеринг ДОО Нови Сад.