На данашњој седници чланови Савета за образовање и спорт Скупштине Града Новог Сада већином гласова усвојили су Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину.

Ово Предузеће је планирало укупан приход за 2017. годину у износу од 579.461.631,60 динара, од чега је остварен приход у износу од 513.138.029,39 динара. Укупни расходи за 2017. годину од планирани 643.096.066,32 динара, остварени су износу од 808.601.059,26 динара.

На основу укупно остварених прихода и расхода у 2017. години, предузеће је остварило губитак из редовног пословања у износу од 295.463.029,88 динара и одложене пореске расходе у износу од 11.694.364,08 динара.

Разлог за велико одступање и повећање планираног губитка утицала је усвојена процена фер вредности некретнина, постројења и опреме на дан 31.12.2016. године и прокњижена процена капитала по фер вредности која је условила повећање трошкова аморизације за 69.086.275,42 динара, обезвређење потраживања од купаца и износу 107.894.788.94 динара. На повећање губитка утицали су и већи трошкови камата за износ од 33.565.166,13 динара, као и повећање трошкова за остале непоменуте расходе у износу од 18.494.111,87 динара.

Већином гласова прихваћен предлог упућен је Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање о којем ће одборници расправљати на наредној седници.