Чланови Савета за буџет и финасије на данашњој седници прихватили су већином гласова Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Извештају о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, у посматраном периоду остварени су у износу од 13.260.495.920,50 динара, што представља 54,4 одсто планираних средстава на годишњем нивоу, односно 95,75 одсто планираних средстава буџета, према плановима за извршење буџета за период јануар – јун ове године.

Укупни расходи и издаци буџета финансирани из свих извора средстава из буџета, како се наводи у Извештају, извршени су у износу од 8.046.595.904,66 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду и који чини 33 одсто планираних расхода и издатака за целу годину, а 58,1 одсто у односу на планове за извршење буџета за период јануар – јун 2018. године. Одступања између планираних и извршених расхода и издатака, прецизира се у Извештају, настала су пошто је због процедуралних разлога, реализација створених обавеза, по поднетим захтевима на крају извештајног периода, уследила по завршетку тог периода, као и због тога што сви планирани расходи у периоду јануар – јун 2018. године нису могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова у којима се извршавају, до 5, односно до 20. у месецу за претходни месец (плате и комунални трошкови), а за одређене расходе и издатке због започетог, а недовршеног поступка јавне набавке, односно због поступања у складу са уговореном динамиком извођења радова и спровођења плаћања до краја извештајног периода.

О прихваћеним Извештају расправљаће одборници и одборнице на наредној седници Скупштине града.