На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су и већином гласова прихваћени Предлог одлуке о изменама Одлуке о градским  административним таксама, Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у трајни улог Града Новог Сада у капиталу привредног друштва Јавно складиште „Слободна царинска зона Нови Сад“ АД Нови Сад и Предлог одлуке о допуни Одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу привредног друштва „Симпо“ АД Врање.

Предлогом одлуке о изменама Одлуке о градским  административним таксама извршено је усаглашавање са Законом о планирању и изградњи, с обзиром да Закон више не прописује издавање локацијских дозвола, већ локацијских услова, па самим тим ће се градска административна такса, уместо за локацијску дозволу, наплаћивати за локацијске услове. Износи административне таксе који се плаћају за захтеве из области урбанизма и грађевинарства нису мењани.