Чланови Савета за комуналне делатности су на данашњој седници већином гласова усвојили Предлог одлуке о допуни Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада.

Овим Предлогом се врши допуна Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада новим чланом којим се дефинише да се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити другом сувласнику, непосредном погодбом, по тржишним условима, а у складу са одредбама ове одлуке којима је уређено отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом. Уколико је идеални део грађевинског земљишта у јавној својини већи од идеалног дела у приватној својини, идеални део грађевинског земљишта у јавној својини може се отуђити јавним надметањем ради изградње, уколико катастарска парцела — неизграђено грађевинско земљиште испуњава услове грађевинске парцеле и намењена је за изградњу објекта, под условом да други сувласник, или сувласници, дају оверену сагласност да Град спроведе поступак отуђења дела грађевинског земљишта у јавној својини.

Савет је усвојио и Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за период 01.01.-30.06.2018. године, где су реализоване услуге у износу од . 606.620.465,87 динара, од укупно планираних средстава за 2018. годину која износе 900.000.000,00 динара, што је 67,40% реализације од укупно планираних средстава.