На данашњој седници Савета за образовање и спорт разматран је и већином гласова прихваћен Предлог одлуке о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања.

Овим Предлогом одлуке уређује се начин обезбеђивања и реализације средстава у буџету Града Новог Сада за виши квалитет у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, као и њихова реализација.

Такође, Предлогом одлуке прописује се да се средства за виши квалитет у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања обезбеђују за установе образовања и васпитања основане од стране Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада, и то у буџету Града Новог Сада, у годишњем финансијском плану примања и прихода и расхода и издатака Градске управе за образовање и финансијским плановима установа.

Предлогом одлуке прописује се да се виши квалитет образовања и васпитања обезбеђује побољшањем услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, у односу на прописане нормативе, за остваривање програма који нису основна делатност установе образовања и васпитања, за исхрану и помоћ деци и ученицима, под условима прописаним овом одлуком, а да се средства користе у складу са програмом који доноси Градско веће Града Новог Сада на предлог Градоначелника Града Новог Сада. Тим Програмом утврђују се намене за које се средства користе, установе којима се средства расподељују и износ додељених средстава, а он се доноси за сваку календарску годину, у складу са обезбеђеним средствима у буџету Града Новог Сада. Пренос средстава установи врши се на основу захтева установе и друге неопходне докуменатције и рачуноводствених исправа, у складу са прописима којима се уређује буџетски систем.