Данас је одржана XLIV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. План детаљне регулације блокова око Улице војводе Бојовића у Новом Саду

2. План детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду

3. План детаљне регулације спортског парка и југоисточне зоне у насељу Садови у Петроварадину

4. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику)

5. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на углу Партизанске улице и Сентандрејског пута)

6. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара краља Петра I и Руменачке улице)

7. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет на углу улица Футошке и Миколе Кочиша)

8. Одлука о усвајању Концесионог акта за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Града Новог Сада

9. Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину

10. Одлука о критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина

11. Одлука о изменама и допуни Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада

12. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен – обележја „Шајка“ на Петроварадинској тврђави

13. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче Игњату Павласу у Новом Саду

14. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину

15. Решење о давању сагласности на Одлуку о процени вредности капитала ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад са стањем на дан 01.01.2018. године

16. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Саобраћајне школе „Пинки“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе „Светозар Милетић“, Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

– Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад

– Решење о разрешењу чланице Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“, Нови Сад

– Решење о именовању председнице и чланова Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-обележја „Шајка“ на Петроварадинској тврђави

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче Игњату Павласу у Новом Саду

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава“, Руменка

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Андрић“, Будисава