На седници Савета за заштиту животне средине разматран је и прихваћен Извештај о стању природе на територији Града Новог Сада за период 2013-2017. године.

С обзиром да је Законом о заштити природе утврђено да јединица локалне самоуправе припрема извештаје о стању природе на свом подручју, Градска управа за заштиту животне средине је у оквиру Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину, обезбедила израду Извештаја о стању природе на територији Града Новог Сада за период 2013-2017. године.

Извештај је израдио Покрајински завод за заштиту природе који, у складу са Законом о заштити природе, обавља послове заштите природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине, а који укључују и израду извештаја о стању природе. У Извештају се даје општа оцена стања природе, природних вредности и природних ресурса, процена успешности спровођења мера и активности на заштити природе у наведеном периоду.

Извештај обухвата више поглавља у којима је приказан преглед стања природе, природне појаве и утицај на природу, преглед најзначајнијих фактора угрожавања природе, климатске промене, механизме заштите природе, правни и институционални оквир, заштићена подручја, еколошку мрежу, појединачне механизме и мере заштите, финансирање, као и едукацију, информисање и учешће јавности.

Спроведена анализа стања природе на територији Града Новог Сада за период 2013-2017. даје преглед стања врста и станишта, заштићених подручја и елемената еколошке мреже, утицаја и угрожавајућих фактора који су условили то стање, спровођење активности и мера заштите, као и смернице које је потребно применити у циљу очувања природних вредности.

На седници је речено да је значајан напредак направљен у области законодавства, доношењем закона и подзаконских аката и докумената, што се позитивно одразило на спровођење активности и мера заштите природе, али и наглашено да је највећа претња очувању геодиверзитета људске активности које утичу на промену или доводе до нестанка сегмената геодиверзитета. Пре свега ту се мисли на експлоатацију минералних сировина, изградњу инфраструктуре и индустријских постројења, енергетски сектор, урбанизацију простора, шумарство, пољопривреду и друго-наглашено је на седници.