Данас је одржана LII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду (локалитет северно од Индустријске улице и источно од Државног пута IБ-12 (М7))

2. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (пет локалитета)

3. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет општег градског центра уз Улицу браће Поповић и др.)

4. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 на административном подручју Града Новог Сада (локалитет Мотел „Минут-Мајур“, на km 120+350)

5. Одлука о изради Плана генералне регулације простора за део подручја Адица у Новом Саду

6. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет Улица ветернички брег и др.)

7. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет између улица Тараса Шевченка и Орловића Павла)

8. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV)

9. Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне између канала и пруге Нови Сад – Сомбор у Футогу

10. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела подручја Алибеговца, југоисточно од Државног пута IБ-21 у Петроварадину

11. Одлука о измени Одлуке о боравишној такси

12. Одлука о допуни Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада

13. Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2018. годину са Редовним годишњим финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2018. годину

14. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину

15. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о расподели добити за 2018. годину

16. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину

17. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину

18. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину

19. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Позоришта младих, Нови Сад

20. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Апотеке Нови Сад

21. Решења Комисије за називе делова насељених места и јавних служби Скупштине Града Новог Сада:

– Решење о давању назива платоу у Новом Саду, број 020-163/2019-I (Плато Меланије Бугариновић)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду, број 020-164/2019-I (Улица Игнаца Шена)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду, број 020-165/2019-I (Улица Миодрага Павловића)

– Решење о давању назива улици у Лединцима, број 020-166/2019-I (Улица Доње провалије)

22. Решење којим се одобрава употреба назива Града Новог Сада Асоцијацији спортских ветерана Новог Сада, у оснивању

23. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању директора Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“, Каћ