Данас је одржана LV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину

2. Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину

3. Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години

4. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2019. годину

5. Одлука о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. годину – текуће субвенције

6. План генералне регулације простора за део подручја Адице у Новом Саду

7. План детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду

8. План детаљне регулације зоне мале привреде у Футогу

9. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет СПЦ на потесу Клиса и др.)

10. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Поликлинике, у оквиру Клиничког центра Војводине)

11. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Медицинске школе „7. април“ и други)

12. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на парцели број 8550/1 КО Нови Сад I)

13. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине коридора далековода 110kV)

14. Одлука о изради плана детаљне регулације дела Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду

15. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за пословање и становање северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду

16. Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја планираног за пословање секундарног и терцијарног сектора, североисточно од планиране обилазнице у Ветернику

17. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима уз Улицу Школска у Ветернику

18. Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја Алибеговца, југоисточно од пута на катастарској парцели број 4497 КО Петроварадин у Петроварадину

19. Одлука о забрани коришћења пластичних кеса на месту продаје роба и услуга

20. Одлука о измени Одлуке о боравишној такси

21. Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада

22. Одлука о измени Одлуке о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке

23. Одлука о утврђивању приоритетних корисника стамбене подршке

24. Одлука о финансирању програма стамбене подршке Града Новог Сада у 2019. години

25. Одлука о Програму стамбене подршке за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће

26. Одлука о Програму стамбене подршке доделом стана или породичне куће у јавној својини Града Новог Сада

27. Одлука о Програму стамбене подршке  куповином стана у јавној својини Града Новог Сада

28. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2019. године

29. Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину

30. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину

31. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину

32. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину

33. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину

34. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2019. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

35. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину

36. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину

37. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину

38. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину

39. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

40. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину

41. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2019. годину

42. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2019. годину

43. Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању процене вредности капитала Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

44. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

45. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада “Новосадског позоришта – Újvidéki Szinház”, Нови Сад за 2019. годину

46. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2019. годину

47. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину

48. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2019. годину

49. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2019. годину

50. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину

51. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину

52. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2019. годину

53. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и   допунама Програмa рада Позоришта младих, Нови Сад за 2019. годину

54. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2019. годину

55. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2019. годину

56. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2019. годину

57. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2019. годину

58. Одлука о постављању спомен-плоче Нађ Бели у Новом Саду

59. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад о расподели добити за 2018. годину

60. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора  Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о расподели добити за 2018.годину

61. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину

62. Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31. децембар 2018. године Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији, број: 93/2019 од 26.03.2019. године

63. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад

64. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Културном центру Новог Сада

65. Одлука о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање

66. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

67. Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Града Новог Сада

68. Решење Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије „Лаза Костић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Медицинске школе „7. април“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању три члана Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика, Футог

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иван Гундулић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Основне музичке школе „Јосип Славенски“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Основне школе „Душан Радовић“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности два члана Управног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче Јелици Беловић Бернаџиковској у Новом Саду

– Решење о разрешењу и избору члана Савета за културу

– Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин