Данас је одржана LVII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2019. године

2. Одлука о изради Плана генералне регулације центра у Ветернику

3. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког бр. 21 и 23)

4. Одлука о Комуналној милицији

5. Одлука о изменама и допуни Одлуке о одређивању зона на територији Града Новог Сада са коефицијентима за непокретности у зонама за потребе утврђивања пореза на имовину

6. Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада

7. Одлука о утврђивању критеријума за умaњење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2020. години

8. Одлука о изради Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период од 2019-2028. године

9. Одлука којом се предлаже отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада

10. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче Нађ Бели у Новом Саду

11. Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину

12. Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години

13. Програм спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду

14. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2019. годину

15. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Установи за културу и образовање Културни центар „Кисач“ Кисач

16. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад

17. Анализа „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2018. године“ Института за јавно здравље Војводине

18. Одлука о покретању иницијативе за исправку назива насељеног места на територији Града Новог Сада

19. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању директора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Средње машинске школе, Нови Сад

– Решење о именовању директора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

– Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Средње школе „Светозар Милетић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Алекса Шантић“, Степановићево

– Решење о престанку дужности и именовању члана Школског одбора Основне школе „Петефи Шандор“, Нови Сад

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче Нађ Бели у Новом Саду

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад