Данас је одржана LIX седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитет предшколске установе у Улици Саве Малешева)

2. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (због промене ширине коридора далековода 110 kV)

3. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог (због промене ширине коридора далековода 110 kV)

4. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу Града Новог Сада (због промене ширине коридора далековода 110 kV)

5. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за породично становање и спортски центар североисточно од Улице Бранка Радичевића и југоисточно од Партизанске улице у Ковиљу

6. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду (локалитет ДЕС и други)

7. Одлука о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада

8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу путника на територији Града Новог Сада

9. Одлука о изменама и допуни Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада

10. Одлука о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада

11. Одлука о измени Одлуке о раскопавању површина јавне намене

12. Одлука о изменама и допуни Одлуке о димничарским услугама

13. Одлука о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

14. Одлука о Програму инвестиционих активности за 2020. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

15. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2020. годину

16. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину

17. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2020. годину

18. Одлука о конверзији дела неизмирених потраживања које Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад има према Јавном предузећу „Спортски и пословни центар Војводина“, у трајни улог Града Новог Сада у капитал Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

19. Решење о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада од Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад – у стечају непосредном погодбом

20. Решење о давању претходне сагласности Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад на услове задуживања за финансирање инвестиционог пројекта набавке 30 аутобуса са погоном на ЦНГ

21. Стратегија управљања ризицима у органима Града Новог Сада за период од 2020. до 2022. године

22. Закључак са Информацијом у вези са Закључком Владе Републике Србије, 05 Број: 464-4270/2018 од 10. маја 2018. године

23. Закључак са Информацијом у вези са обавештењем Покрајинске владе, Комисије за усаглашавање активности Покрајинске владе и Привредне коморе Војводине у поступку продаје Одмаралишта „Војводина“ с депандансом у Игалу, Република Црна Гора број: 135-46-368/2018-01 од 17.12.2019. године

24. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

25. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца (Предраг Бедов)

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца (Милена Крстић – Радовић)

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца (Гордана Скелеџија –  Шијаков)

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца (Војислав Јанковић)

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца (Славка Дуловић)

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца (Мирјана Бајагић)

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“, Нови Сад