Данас је одржана LXI седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. План генералне регулације простора јужно од Радничке улице у Новом Саду

2. Одлука о изради плана генералне регулације Алмашког краја у Новом Саду

3. Одлука о изради плана генералне регулације пијаце у Футогу са компатибилним наменама

4. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду (локалитет Стрелиште)

5. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет између улица Тараса Шевченка и Орловића Павла)

6. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет Улица ветернички брег и др.)

7. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стажиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици Руђера Бошковића број 16)

8. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет Григовац и др.)

9. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Данила Киша број 21)

10. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет јавних служби у Змај Јовиној улици и др.)

11. План детаљне регулације Карагаче у Петроварадину

12. План детаљне регулације простора за породично становање између улица Ондреја Марчока и Трга Јана Амоса Коменског у Кисачу

13. План детаљне регулације радне зоне Исток у Петроварадину

14. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду

15. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације општеградског центра-централне функције јужно од Улице Раде Кондића у Футогу (локалитет на углу улица Рада Кондића и Првомајске)

16. Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину

17. Одлука о измени и допуни Одлуке о начину, поступку и критеријумима за успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Града Новог Сада

18. Одлука о изменама и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

19. Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

20. Одлука о зонско-тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају на територији Града Новог Сада

21. Одлука о изменама и допуни Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2020. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

22. Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину

23. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину

24. Одлука којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, катастарских парцела у К.О. Нови Сад IV и то парцела број: 540/43; 540/44; 540/38; 540/69; 540/70; 540/75; 540/76; 540/48; 540/61; 540/62; 540/45; 540/55; 540/56 и 540/60

25. Одлука којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде и то  катастарску парцелу  број: 540/49, К.О. Нови Сад IV, површине 53a 51м2

26. Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада

27. Одлука о успостављању међуопштинске сарадње између Града Новог Сада, Града Београда и градских општина Врачар и Савски венац

28. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2020. годину

29. Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019-2028. године

30. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Месној заједници „Народни хероји“ Нови Сад

31. Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину

32. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину

33. Извештај о раду Савета за међунационалне односе за период јун-децембар 2019. године

34. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2020. годину

35. Одлука о постављању бисте епископа Данила Крстића у Новом Саду

36. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању бисте епископа Данила Крстића у Новом Саду

37. Решења Комисије за називе делова насељених места и јавних служби Скупштине Града Новог Сада:

– Решење о утврђивању продужетка улице у Каћу (продужетак Улице новосадске)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Каћу (продужетак Улице Моше Пијаде)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Лединцима (продужетак Улице дунавске)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Кисачу (продужетак Улице Јана Мартинка)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Степановићеву (продужетак Улице партизанске)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Степановићеву (продужетак Улице радничке)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Руменки (продужетак Улице новосадске)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Петроварадину (продужетак Улице Милене Павловић Барили)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Петроварадину (продужетак Улице Динка Шимуновића)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Сремској Каменици (продужетак Улице винске)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Сремској Каменици (продужетак Улице шимширове)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Сремској Каменици (продужетак Улице ружин венац)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Сремској Каменици (продужетак Улице Иве Андрића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Дајане Бекли)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Стевана Баје Гардиновачког)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Драшка Ређепа)

– Решење о давању назива улици у Ковиљу (Улица Илариона Зеремског)

– Решење о давању назива улици у Ковиљу (Улица Милоша Коларова)

– Решење о давању назива улици у Ковиљу (Улица Живојина Мишкова)

– Решење о давању назива улици у Ковиљу (Улица Тиме Врбашког)

– Решење о давању назива улици у Ковиљу (Улица Јована Живановића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Оље Ивањицки)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Бранка Жежеља)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Марије Калас)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Аврама Милетића)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Драгише Живковића)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Уроша Стефана Несторовића)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Јована Апостоловића)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Саве Мркаља)

– Решење о давању назива улици у Петроварадину (Улица орахова)

– Решење о давању назива улици у Лединцима (Улица сремских винограда)

– Решење о давању назива улици у Сремској Каменици (Улица мирисна пољана)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Будисави (продужетак Улице војвођанске)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Футогу (продужетак Улице царице Милице)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Новом Саду (продужетак Улице кружне)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Новом Саду (продужетак Улице Милоша Бебића)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Новом Саду (продужетак Улице Васе Остојића)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Илије Рајачића Мирона)

– Решење о давању назива улици у Сремској Каменици (Улица ароније)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Милене Дравић)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Ђорђа Лебовића)

– Решење о давању назива шетној стази у Новом Саду (Шетна стаза Јована Дејановића)

38. Решење о избору Локалног омбудсмана

39. Решење о избору заменика Локалног омбудсмана

40. Оставка Тање Кркљић на функцију заменице члана Градске изборне комисије

41. Решење о именовању заменика члана Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује

42. Решење о престанку функције директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

43. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

44. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

– Решење о престанку функције председника Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Управног одбора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

– Решење о именовању председника Управног одбора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Светозар Марковић“, Нови Сад

– Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца (Војислав Јанковић)

– Решење о постављењу градског правобраниоца (Лидија Јарамаз Лисица)

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца (Владислава Турчиновић)

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца (Соња Кончар Ничић)

– Решење о избору чланова Радне групе „Зелена столица“

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о постављању бисте епископа Данила Крстића у Новом Саду