На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину и Предлог одлуке о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Новог Сада Друштву са ограниченом одговорношћу за обављање научноистраживачких и развојних послова „ИНСТИТУТ ГОША“, Београд.

Приликом образлагања Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину речено је да се Одлуком која се предлаже, мења важећа Одлука о буџету Града Новог Сада, сагласно одредбама Закона о буџетском систему.

По доношењу завршног рачуна буџета Града Новог Сада за прошлу годину, којим је утврђен суфицит средстава за пренос у наредну буџетску годину, припремљен је овај предлог одлуке, са изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, које се предлажу, пре свега, због потребе распоређивања, то јест укључивања у јавну потрошњу суфицита, односно вишка прихода и примања из претходне године, исказаног у Одлуци о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину, у износу од 4.940.417.999,39 динара. Поред законске обавезе распоређивања утврђеног суфицита у одлуци о буџету, и измењени услови у којима се извршава буџет, након ширења заразе коронавирусом и предузетих мера ради ублажавања штетних последица пандемије COVID-19, наметнули су потребу измене важеће одлуке о буџету, с обзиром на остварење средстава и извршење расхода и издатака у протеклом периоду те је предложеним ребалансом буџета извршено неопходно прилагођавање првобитно планираних вредности у буџету реалним околностима, односно стварним потребама корисника буџета које захтева и поновно уравнотежење важећег буџета, речено је на седници.

Одлуком која се предлаже, од укупно утврђеног износа “суфицита” средстава из буџета, који се преноси у ову буџетску годину, на страни расхода не распоређује се део средстава у укупном износу од 5.545.675,27 динара, који ће, као неутрошен, по финализацији пројеката или због других објективних разлога, бити враћен, у складу са законом и са закљученим уговорима, даваоцима – донаторима и другим нивоима власти, који су буџету Града, током 2019. године (или раније), дозначили донације, односно наменска трансферна средства. Од преосталог износа “суфицита” за распоред у буџету, у висини од 4.906.610.191,76 динара, а који се састоји из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 4.904.147.447,93 динара, неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 274.600,32 динара и неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 2.188.143,51 динар, овим предлогом одлуке требало би да се распореди 970.685.037,91 динар, с обзиром на то да је део од 3.935.925.153,85 динара већ распоређен у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину.