На данашњој Седници Савета за буџет и финансије разматран је Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину.

Приликом образлагања, на седници је речено да се Буџет Града Новог Сада за 2021. годину утврђује у износу од 28.774.932.286,48 динара, из следећих извора финансирања: општих прихода и примања буџета у износу од 24.584.671.158,60 динара, сопствених прихода буџетских корисника, односно прихода које установе основане од стране Града Новог Сада, остварују својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни корисници буџетских средстава, у износу од 174.025.017,00 динара, донација од међународних организација у износу од 2.062.200,00 динара, трансфера од других нивоа власти у износу од 314.603.480,00 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.946.774.539,00 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 510.000,00 динара, нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у планираном износу од 1.750.907.269,48 динара и финансијске помоћи ЕУ у износу од 1.378.622,40 динара.

Укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од 28.600.907.269,48 динара. Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 174.025.017,00 динара – речено је на седници.

Приходи буџета Града за 2021. годину пројектовани су на основу остварења средстава буџета током 2020. године и имајући у виду неке, већ уобичајене, поставке у планирању прихода (порески приходи пројектују се у складу са номиналним растом БДП, а непорески у складу са инфлацијом), очекујући, при том, да ће се досадашњи тренд у наплати прихода, са непромењеном стопом учешћа Града у републичким приходима, наставити и даље.

Кaкo je наглашено, сва социјална давања из буџета остају у истом или увећаном обиму, као што су бесплатан бoрaвaк дeцe у Прeдшкoлскoj устaнoви “Рaдoснo дeтињствo” и финaнсирaњe привaтних вртићa, услуге пeрсoнaлнe aсистeнциje, првaцима бeсплaтaн кoмплeт уџбeникa. Такође, прeкo дeвeт милиjaрди динaрa бићe улoжeнo у кaпитaлнe инвeстициje, штo прeдстaвљa вишe oд трeћинe укупнoг буџeтa. У плану је изгрaдња нoвoг oбjeктa Дoмa здрaвљa на Видовданском насељу, изгрaдња три oбjeктa Прeдшкoлскe устaнoвe, рeкoнструкциjа и сaнaциjа oбjeкaтa oснoвних и срeдњих шкoлa нa тeритoриjи грaдa, урeђeње цeнтрa грaдa, изгрaдња бициклистичкe стaзe нa Футoшкoм путу, зaвршeтaк рaдoвa нa изгрaдњи пaркa нa Нoвoм нaсeљу, изрaда прojeктa зa рeкoнструкциjу Спeнсa, изгрaдња Aтлeтскe двoрaнe сa стaдиoнoм и спoртскoг кoмплeксa сa бaзeнским сaдржajeм у Футoгу, а као најзначајније и највредније капитално улагање наведено је прojeктoвaњe и изгрaдњa чeтвртoг мoстa прeкo Дунaвa – oбилaзницe oкo Нoвoг Сaдa.