У петак, 18. децембра одржаће се VII седница Скупштине Града Новог Сада. Као и претходне, из познатих разлога, и ова седница ће се одржати у великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине, уз поштoвање епидемиолошких мера.

На предложеном Дневном реду наћи ће се више од 50 тачака, међу којима је свакако најзначајнија доношење одлуке о буџету за наредну годину, којом је планирано да Буџет за 2021. годину износи 28.774.932.286,48 динара. Овом одлуком је такође планирано да сва социјална давања из буџета остају у истом или увећаном обиму. То се, пре свега, односи на бесплатан бoрaвaк дeцe у Прeдшкoлскoj устaнoви “Рaдoснo дeтињствo” и финaнсирaњe привaтних вртићa, услуге пeрсoнaлнe aсистeнциje, првaцима бeсплaтaн кoмплeт уџбeникa. Прeкo дeвeт милиjaрди динaрa бићe улoжeнo у кaпитaлнe инвeстициje, штo прeдстaвљa вишe oд трeћинe укупнoг буџeтa. У плану је изгрaдња нoвoг oбjeктa Дoмa здрaвљa на Видовданском насељу, изгрaдња три oбjeктa Прeдшкoлскe устaнoвe, рeкoнструкциjа и сaнaциjа oбjeкaтa oснoвних и срeдњих шкoлa нa тeритoриjи грaдa, урeђeње цeнтрa грaдa, изгрaдња бициклистичкe стaзe нa Футoшкoм путу, зaвршeтaк рaдoвa нa изгрaдњи пaркa нa Нoвoм нaсeљу, изрaда прojeктa зa рeкoнструкциjу Спeнсa, изгрaдња Aтлeтскe двoрaнe сa стaдиoнoм и спoртскoг кoмплeксa сa бaзeнским сaдржajeм у Футoгу, а као најзначајније и највредније капитално улагање планирано је прojeктoвaњe и изгрaдњa чeтвртoг мoстa прeкo Дунaвa у оквиру oбилaзницe oкo Нoвoг Сaдa.

Одборнице и одборници ће разматрати и Предлог плана детаљне регулације простора између Кеја жртава рације, Београдског кеја и Дунава и предлози о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона) и новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет Дневник). Око тридесетак тачака најављеног дневног реда се односи на јавна и јавна комунална предузећа у оквиру којих ће се разматрати предлози одлука о програмима инвестиционих активности као и предлози решења о давању сагласности на програме пословања јавних и јавних комуналних предузећа за наредну годину.

Предлог одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину ће такође бити пред одборницама и одборницима. За реализацију овог Програма планирају се средства у укупном износу од 5.609.666.145,28 динара. Програмом су обухваћени радови на уређивању грађевинског земљишта на територији Града Новог Сада, а полазну основу за израду Програма представљају потребе и захтеви становника Града Новог Сада, као непосредних корисника инфраструктурних објеката, као и планиран прилив буџетских средстава.

Једна од тачака ће бити и Извештај о спровођењу Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године, и реализацији Акционог плана за спровођење Програма заштите животне средине Града Новог Сада (2015-2019).

На дневном реду су и тачке о обезбеђивању услова за несметано одвијање јавног превоза путника ЈГСП „Нови Сад“ за 2021. годину, затим утврђивање критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце, о одржавању објеката путне привреде и коришћењу средстава за заштиту од пожара.