Данас је одржана VIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину

2. Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину

3. План детаљне регулације простора за пословање у блоку број 1 у северном делу Буковца

4. План детаљне регулације простора за пословање у северном делу Степановићева

5. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Стадион „Карађорђе“ са непосредним окружењем)

6. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 2)

7. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације центра Сремске Каменице (локалитет верског објекта на Тргу краља Петра I)

8. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова уз Улицу Корнелија Станковића у Новом Саду (локалитет верског објекта уз Улицу Корнелија Станковића)

9. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2020. годину

10. Одлука о Програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

11. Одлука о изменама Одлуке о Програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад

12. Одлука о изменама Одлуке о Програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

13. Одлука о обезбеђивању средстава за несметано функционисање Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

14. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину

15. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину

16. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину

17. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2020. годину

18. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину

19. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину

20. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2020. годину

21. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2020. годину

22. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2020. годину

23. Одлука о Програму инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

24. Одлука о Програму стамбене подршке за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће у 2021. години

25. Одлука о финансирању стамбене подршке Града Новог Сада у 2021. години

26. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину

27. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2021. годину

28. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

29. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину

30. Решење о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2021. годину

31. Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину

32. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2021. годину

33. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину

34. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за 2021. годину

35. Решење о давању сагласности на Програм рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Szinház“, Нови Сад за 2021. годину

36. Решење о давању сагласности на Програм рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2021. годину

37. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2021. годину

38. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2021. годину

39. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2021. годину

40. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2021. годину

41. Решење о давању сагласности на Програм рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2021. годину

42. Годишњи извештај о раду и пословању Апотеке Нови Сад за 2019. годину

43. Годишњи извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2019. годину

44. Годишњи извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2019. годину

45. Годишњи извештај о раду и пословању Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2019. годину

46. Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

47. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2020. годину

48. Одлука о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, без накнаде

49. Одлука којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, право својине на објекту – помоћној згради површине 25м2, која је у државној својини Републике Србије, са уписаним правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, изграђеној на парцели број 900 К.О.Нови Сад III, која је у јавној својини Града Новог Сада

50. Решење о отуђењу непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица Војвођанских бригада број 7, привредном друштву „VEGA PROPERTIES RADNIČKI“ DOO NOVI SAD

51. Одлука о прихватању удела без накнаде Града Новог Сада у капиталу привредног друштва FULL PROTECT д.о.о. Београд

52. Решење којим се одобрава употреба назива Града Новог Сада СПОРТСКОМ УДРУЖЕЊУ УЛИЧНОГ БАСКЕТА „БАСКЕТ3X3“

53. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности директора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о именовању директора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа предузећа „Тржница“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

– Решење о разрешењу председника Управног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника, седам чланова и секретара Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду

– Решење о именовању председника, девет чланова и секретара Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду

– Решење о престанку дужности члана Комисије за представке и предлоге

– Решење о избору члана Комисије за представке и предлоге