Данас је одржана XVIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ченеј (усклађивање заштитне зоне далековода са прописима)

2. План детаљне регулације центра Степановићева

3. План детаљне регулације центра Будисаве

4. План детаљне регулације Староиришког пута у Сремској Каменици

5. План детаљне регулације центра између улица Браће Поповић, Бранка Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду

6. План детаљне регулације Ветерничке рампе у Новом Саду

7. План детаљне регулације простора за пословање и становање северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду

8. План детаљне регулације простора за вишепородично становање и парковске површине „Роткварија“ у Новом Саду

9. План детаљне регулације простора за пословања на улазним правцима југозападно од Државног пута IIA-111 у КО Футог

10. План детаљне регулације простора за пословање у блоковима бр. 29 и 30 у источном делу насељеног места, северно од Државног пута IIA-129 за Тител, у Будисави

11. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Дожа Ђерђа бр.64-66)

12. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (локалитет на углу улица Бранка Радичевића и Радоја Домановића)

13. Одлука о изради плана генералне регулације дела радне зоне јужно од Државног пута IБ-12 у Каћу

14. Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса простора између улица Здравка Челара, Бранка Радичевића, Наде Димић, новопланиране, Голуба Бабића, Владана Стефановића и Улице Футошки вашар у Футогу

15. Одлука о изради плана детаљне регулације купалишта „Штранд“ у Новом Саду

16. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду (локалитет у Улици Сремској бр. 7)

17. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду (локалитет у Улици Гундулићевој бр. 1-3)

18. Одлука о изменама и допуни Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину

19. Одлука о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицањe напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2021/2022. годину

20. Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2021. године

21. Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину

22. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину за период 1. јануар – 30. јун 2021. године

23. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину за период I-VI 2021. године

24. Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању процене вредности капитала и имовине Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

25. Решење о давању сагласности на Одлуку о процени вредности капитала Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

26. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Културног центра „Руменка“, Руменка

27. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

28. Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2020. годину

29. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2021. годину

30. Одлука о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, без накнаде

31. Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом, без накнаде

32. Одлука којом се предлаже отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, и то катастарске парцеле број 540/73, површине 33 а 31 м2 и катастарске парцеле број 540/42, површине: 8 ха 49 а 87 м2, обе К.О. Нови Сад IV

33. Решење о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Сада и инвеститора „CERP GRADNJA“ DOO NOVI SAD И „PANLINE“ DOO GIBARAC

34. Решење о давању назива улици у Новом Саду (улица академика Богољуба Станковића)

35. Решење о именовању директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад

36. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности директора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о именовању директора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и три члана Управног одбора Стамбене агенције Града Новог Сада

– Решење о именовању председника и члана Управног одбора Стамбене агенције Града Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“

– Решење о разрешењу и избору члана Савета за заштиту животне средине