Чланови Савета за буџет и финансије прихватили су на данашњој седници Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2021. године и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према прихваћеном Извештају, приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, у извештајном периоду остварени су у износу од 25.822.127.753,84 динара, што је за 2,7 одсто веће од планираних средстава буџета по плановима за извршење буџета за јануар – септембар и чини 77,05 одсто планираних средстава на годишњем нивоу.

Како је објашњено, укупни расходи и издаци буџета, финансирани из свих извора средстава из буџета, извршени су у износу од 18.010.585.906,44 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду будући да је реализован износ 71,65 одсто у односу на планове за извршење буџета за период јануар – септембар ове године, а који тиме чини 53,7 одсто планираних расхода и издатака за целу годину.

У Извештају је надевено да одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су пошто је због процедуралних разлога реализација створених обавеза по поднетим захтевима на крају извештајног периода уследила по завршетку тог периода, као и због тога што сви планиранн расходи у периодујануар – септембар 2021. године ннсу могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова у којима се извршавају, а за одређене расходе н издатке због започетог, а недовршеног поступка јавне набавке, односно због поступања у складу са уговореном динамиком извођења радова и спровођсња плаћања после извештајног периода.

О прихваћеном Извештају расправљаће одборнице и одборници на седници  Скупштине Града Новог Сада.