Данас је одржана XXI седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следећа акта:

1. План генералне регулације Алмашког краја у Новом Саду

2. План генералне  регулације простора између улица Мичуринове, Новосадског сајма и Футошке у Новом Саду

3. План детаљне регулације Новог насеља у Новом Саду

4. План детаљне регулације дела Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду

5. План детаљне регулације блока између Темеринске, Кисачке и Доситејеве улице у Новом Саду

6. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет Григовац и др.)

7. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог)

8. Одлука о изменама и допунама Плана деталне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког бр. 21 и 23)

9. Одлука о изради плана генералне регулације простора за пословање на углу Темеринског пута и Државног пута А1 (Е-75) у Новом Саду

10. Одлука о изради плана детаљне регулације „Буковачки пут II“ у Петроварадину

11. Одлука о изради плана детаљне регулације простора  „Ливаде I“ на Алибеговцу у Сремској Каменици

12. Одлука о изради плана детаљне регулације дела Купусишта у Футогу

13. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на углу улица Марка Миљанова и Филипа Вишњића)

14. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет зелене површине уз Булевар цара Лазара)

15. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Каћ (усаглашавање правила уређења и грађења)

16. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 на административном подручју града Новог Сада (локалитет станице за снабдевање горивом „Парагово“)

17. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока „Раднички универзитет“ у Новом Саду (локалитет у Улици војвођанских бригада број 11)

18. Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа

19. Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији Града Новог Сада

20. Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона на територији Града Новог Сада са коефицијентима за непокретности у зонама за потребе утврђивања пореза на имовину

21. Одлука о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за финансирање Пројекта Спортски комплекс у Футогу

22. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду

23. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

24. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Културног центра „Руменка“, Руменка

25. Одлука о изменама и допуни Одлуке о оснивању Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

26. Одлука о подизању споменика Апотеоза Српске Војводине у Новом Саду

27. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика Апотеоза Српске Војводине у Новом Саду

28. Одлука о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Републике Србија и Града Шираза, Исламска Република Иран

29. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2021. годину

30. Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2021. године

31. Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији Града Новог Сада за период јануар – јун 2021. године

32. Извештај о раду Надзорног одбора Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину

33. Решење давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину

34. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2021. годину

35. Решење о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад Града Новог Сада

36. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. септембар 2021. године

37. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада, непосредном погодбом, „CTP Invest“ DOO Beograd – Novi Beograd,  привредно друштво са регистрованим пословним седиштем у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд, (МБ:21287172, ПИБ:110027463) и то грађевинске парцеле број: 923/3 К.О. Нови Сад III, у површини од 86.262m2, радна зона Север IV, у Новом Саду

38. Решење о размени непокретности непосредном погодбом под тржишним условима између Града Новог Сада и Дуброја Јована, Дуброја Бранке и Ћоровић Дарка, из Новог Сада

39. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Центру за социјални рад Града Новог Сада

40. Решење о образовању Савета за родну равноправност Града Новог Сада

41. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад

42. Оставка Марка Радина на дужност секретара Градске изборне комисије

43. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању члана Управног одбора Стамбене агенције Града Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“, Сремска Каменица

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Вељко Влаховић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Вељко Влаховић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Медицинске школе „7. април“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Медицинске школе „7. април“, Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању председника Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца (Маријан Петровић)

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца (Срђан Петрић)

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца (Милена Ждралић)

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца (Дијана Ћук)

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца (Миланка Продић)

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца (Радомир Грандић)

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње машинске школе, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Лаза Костић“, Ковиљ

– Решење о именовању два члана Школског одбора Гимназије „Лаза Костић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Ђура Даничић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“, Сремска Каменица

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“, Сремска Каменица

– Решење о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе „Васа Стајић“, Нови Сад

– Решење о именовању два члана Школског одбора Основне школе „Васа Стајић“, Нови Сад

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика Апотеоза Српске Војводине у Новом Саду