Чланице и чланови Савета за заштиту животне средине прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о проглашењу Парка природе „Бегечка јама“ заштићеним подручјем.

Предлогом одлуком проглашава се Парк природе „Бегечка јама“ заштићеним подручјем од локалног значаја 3. категорије и утврђују се мере заштите, начин обављања привредних делатности и коришћење природних вредности у Парку природе, управљач, као и начин управљања и извор финансирања.

Према предлогу, Парк природе „Бегечка јама“ проглашава се заштићеним подручјем у циљу очувања мозаичности станишта која су у нестајању и за њих везаних животних заједница и дивљих врста, као и обезбеђивања услова за даљи стабилан развој природних вредности, уз одрживо коришћење природних ресурса. Плавно подручје представља део међународног еколошког коридора Дунава. Заштитна зона Парка природе „Бегечка јама“ обухвата површину од 387,75 хектара.

О прихваћеном предлогу расправљаће одборнице и оборници на наредној седници Скупштине Града Новог Сада.