Данас је одржана XXX седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2022. години за период јануар – јун 2022. године

2. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину за период 1. јануар – 30. јун 2022. године

3. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину за период 1. јануар – 30. јун 2022. године

4. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину за период 1. јануар – 30. јун 2022. године

5. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину за период 1. јануар – 30. јун 2022. године

6. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину за период I – VI 2022. године

7. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину за период 1. јануар – 30. јун 2022. године

8. Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину

9. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину за период од 1. јануара до 30. јуна 2022. године

10. Одлука о изменама и допуни Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину

11. Одлука о изменама и допунама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину

12. Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2022. години

13. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2022. годину

14. Одлука о изменама и допунама Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину

15. План детаљне регулације становања „Авијатичарско насеље“ у Новом Саду

16. План детаљне регулације подручја Алибеговца, југоисточно од пута на катастарској парцели број 4497 КО Петроварадин у Петроварадину

17. План детаљне регулације дела подручја Алибеговца, југоисточно од Државног пута IБ-21 у Петроварадину

18. План детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици

19. План детаљне регулације дела Салајке јужно од Партизанске улице у Новом Саду

20. Одлука о изменама и допунама Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Новог Сада

21. Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада

22. Одлука о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, а за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на Видовданском насељу у Новом Саду

23. Одлука о изменама Одлуке о Програму изградње објекта за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на Видовданском насељу у Новом Саду за 2022. годину

24. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину

25. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину

26. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину

27. Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину

28. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину

29. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2022. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

30. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2022. годину

31. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину

32. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину

33. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину

34. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину

35. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину

36. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину

37. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину

38. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину

39. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2022. годину

40. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2022. годину

41. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину

42. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2022. годину

43. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2022. годину

44. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину

45. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину

46. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Позоришта младих, Нови Сад за 2022. годину

47. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Szinház“, Нови Сад за 2022. годину

48. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програма рада Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék за 2022. годину

49. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2022. годину

50. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2022. годину

51. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменaма Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2022. годину

52. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменaма  Програмa рада  Културног центра „Руменка“, Руменка за 2022. годину

53. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2022. годину

54. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Булевар цара Лазара број 47 – петочлано домаћинство

55. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Кисачка број 55 – трочлано домаћинство

56. Одлука о давању сагласности на задуживање Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад путем дугорочног кредита

57. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Новосадском дечијем културном центру, Нови Сад

58. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању у Новом Саду, спомен-обележја новосадским Јеврејима – учесницима у Народноослободилачком покрету, погинулим у антифашистичкој борби 1941-1945. године

59. Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији Града Новог Сада за период јануар – јун 2022. године

60. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању директора Културног центра „Руменка“, Руменка

– Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Културног центра „Руменка“, Руменка

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

– Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“, Каћ

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Алекса Шантић“, Степановићево

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вељко Влаховић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности пет чланова Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић Калин“ у Новом Саду

– Решење о именовању пет чланова Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић Калин“ у Новом Саду

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о постављању у Новом Саду, спомен-обележја новосадским Јеврејима – учесницима у Народноослободилачком покрету, погинулим у антифашистичкој борби 1941 – 1945. године