Данас је одржана XXXIX седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину

2. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет у западном делу насељеног места Футог)

3. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет на парцели број 1724/16 КО Ветерник)

4. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у нaслeђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет североисточно од Улице Филипа Вишњића)

5. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације радне зоне у североисточном делу града Новог Сада (локалитет Складиште нафтних деривата Нови Сад)

6. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (локалитет намењен вишепородичном становању уз Институтски пут у Сремској Каменици)

7. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Љермонтовој број 4)

8. Одлука о измени Одлуке о одржавању чистоће

9. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2023. годину

10. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину

11. Одлука о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, без накнаде

12. Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом, без накнаде

13. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Културном центру Новог Сада, Нови Сад

14. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Слана бара“

15. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „7. јули“

16. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Републици Србији за потребе Министарства финансија Републике Србије, без накнаде

17. Решење о престанку важења Решења о заштити споменика природе „Пирамидални храст у Дунавском парку“

18. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на очувању и унапређењу зеленила Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године

19. Анализа пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2022. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању

20. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године

21. Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2022. годину

22. Извештај Локалног омбудсмана за 2022. годину

23. Извештај о раду Правобранилаштва Града Новог Сада за 2022. годину

24. Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији Града Новог Сада за 2022. годину

25. Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2022. годину

26. План рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2023. годину

27. Решење о изменама Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада и именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада

28. Решења Комисијe за називе делова насељених места:

– Решење о давању назива улици у Каћу (Улица иновација)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду и Ветернику (Улица хероја са Кошара)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Јадранке Стојаковић)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду  (Улица Вуја Милановића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду  (Улица Веље Рибара)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду  (Улица Мире Ступице)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду  (Улица Недељка Рајића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду  (Улица Сремског добровољачког одреда)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду  (Улица Драгана Николића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду  (Улица браће Грим)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду  (Улица Стева Чутурила)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду  (Улица светогорска)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду  (Улица Јована Туцакова)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду  (Улица Милунке Савић)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду  (Улица др Миодрага Лазића)

– Решење о давању назива улици у Ветернику  (Улица Витомира Кузмановића)

– Решење о промени назива улице у Сремској Каменици

29. Извештај поводом Захтева за давање аутентичног тумачења члана 3. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 4/2010, 5/2010 – испр., 19/210 – испр., 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013 – испр., 28/2014, 11/2015, 74/2016, 21/2017, 61/2017, 42/2018, 59/2018, 61/2019, 9/2021, 24/2021, 16/2022, 47/2022 и 65/2022)

30. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад

31. Решење Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању три члана Школског одбора Основне школе „Соња Маринковић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Гимназије „Исидора Секулић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада

– Решење о именовању три члана Школског одбора Основне школе „Иво Андрић“, Будисава

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Петефи Шандор“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора „Новосадског позоришта“ – „Újvidéki Színház”, Нови Сад

– Решење о именовању директора „Новосадског позоришта“ – „Újvidéki Színház”, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Мирослав Антић“, Футог

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Ђура Даничић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Гимназије „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Вељко Влаховић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Вељко Влаховић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „22. август“, Буковац