Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na današnjoj sednici većinom glasova usvojili izveštaje o realizaciji Programa poslovanja sa Finansijskim izveštajem za 2018. godinu i to za Javno gradsko saobraćajno preduzeće „Novi Sad“ Novi Sad, Javno komunalno preduzeće „Put“ Novi Sad i Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ Novi Sad.

Savet je prihvatio Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o uređenju … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici većinom glasova prihvatilu su Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o radu i posloanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za prošlu godinu i uptuili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom glasova Saveta, prihvaćeni su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za budžet i finansije

Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu i Predlog odluke o boravišnoj taksi.

Predlogom odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu, predviđeno je da, sa izvršenim izmenama u planu prihoda budžeta, sredstva iz budžeta za 2019. godinu (bez “suficita” sredstava iz ranijih godina, utvrđenog završnim računom budžeta Grada Novog Sada za 2018. godinu) iznose 23.067.411.289,07 … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za obrazovanje i sport

Na današnjoj sednici članovi Saveta za obrazovanje i sport Skupštine Grada Novog Sada upoznati su sa Informacijom o uspostavljanju zaloge na potraživanjima po ugovorima o zakupu Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar “Vojvodina” Novi Sad i davanju sredstva finansijskog obezbeđenja, u cilju realizacije Odluke o zaduživanju putem kredita JP Sportski i poslovni centar “Vojvodina” Novi Sad.

Sredstva dobijena po osnovu kredita koristiće se za racionalizaciju broja zaposlenih, kao mera poslovne stabilizacije. Imajući u vidu da ovo javno preduzeće ne raspolaže … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Izveštaj o realizaciji  Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem JP “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad za ovu godinu i Predlog rešenja o davanju saglanosti na Odluku o raspodeli dobiti JP “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad za 2018. godinu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom … Pročitajte ceo članak