Sednica Saveta za budžet i finansije

Članovi Saveta za budžet i finansije na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o izmeni Odluke o boravišnoj taksi i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Kako je obrazloženo, Predogom odluke izvršeno je usaglašavanje sa Uredbom o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domahe radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja, koja je stupila na snagu 1. jula 2019. … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti na današnjoj sednici prihvatili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Novosadska toplana” Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatarnje.

Saveta je prihvatio i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad za 2019. godinu, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici prihvatili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Apoteke Novi Sad i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prihvaćenim Predlogom menja se sedište Apoteke, tako da je utvrđeno da se sedište Apoteke Novi Sad nalazi u Veterniku u Ulici kralja Aleksandra broj 67. Promena sedišta obavlja se s obzirom na to da je zaklučenjem Ugovora o koncesiji … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za kulturu

Savet za kulturu danas je većinom glasova prihvatio Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Pozorišta mladih, Novi Sad i uputio ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Predlogom rešenja se precizira sedište Pozorišta mladih, jer je ova ustanova za obavljanje svoje delatnosti koristila poslovni prostor u Novom Sadu na adresi Ignjata Pavlasa 8, koje su činile tri kancelarije uprave pozorišta, kao i poslovni prostor na adresi Ignjata Pavlasa 4, gde se nalaze pozorišne sale i ostale … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili  Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Novosadska toplana” Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća “Novosadska toplana” Novi Sad za 2018. godinu.

Iz ovog Izveštaja se može videti da je plan proizvodnje i nabavke toplotne energije za grejanje u 2018. godini ostvaren sa 102,77%, gde je od ukupno proizvedene toplotne energije za grejanje 62.11 % proizvela JKP “Novosadska toplana”, a 37,89% … Pročitajte ceo članak